Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Przedszkole w Widzowie

Dokumenty

 

PROGRAM PROFILAKTYKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU

W WIDZOWIE

 

Wstęp

 

Program Profilaktyczny Gminnego Przedszkola w Widzowie uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku dzieci. Program ten kierowany jest do każdego dziecka, zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w przedszkolu i w najbliższym dla dziecka środowisku. Zakładamy, że dzięki programowi każde dziecko poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces zgodnie ze swoimi możliwościami.

 

I. Założenia przedszkolnego programu profilaktyki

- Integrowanie i aktywizowanie dzieci do realizacja wspólnych celów;

- Rozwijanie aktywności dzieci poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń ż życia przedszkola;

- Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych;

- Eliminowanie zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych;

- Współpraca z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych;

- Promowanie przedszkola poprzez udział w konkursach, prezentowanie przedszkola w środowisku lokalnym;

- Stwarzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci;

- Diagnozowanie potrzeb dzieci i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji.

- Monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych zachowań.

- Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 6- letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

II. Cele szczegółowe programu

1. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola i poza nim:

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu.

- Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia podczas drogi do i z przedszkola.

- Bezpieczeństwo dzieci podczas imprez przedszkolnych.

- Systematyczne uwrażliwianie dzieci na sytuacje stwarzające zagrożenie.

- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź, pożar, zachowanie w sali przedszkolnej, sali gimnastycznej, placu zabaw, boisku sportowym, szatni.

- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne, komputer i telewizja.

2. Eliminacja zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu:

- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w przedszkolu.

- Uświadamianie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych.

- Pedagogizacja rodziców.

3. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego:

- Przedstawienie zasad i reguł współżycia w grupie i przedszkolu.

- Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych.

- Uwrażliwienie dzieci na akceptację odmienności.

Kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych.

- Integrowanie społeczności przedszkolnej.

4. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia:

- Propagowanie zdrowego trybu życia.

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

- Poszerzanie zainteresowań i wiedzy dzieci.

5. Profilaktyka uzależnień:

- Kształtowanie postawy asertywnej.

- Profilaktyka palenia papierosów.

- Profilaktyka picia alkoholu.

- Profilaktyka uzależnienia od komputera i telewizji.

- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

- Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych.

6. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju:

- Uświadomienie dziecku jego mocnych stron i możliwości.

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci.

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

- Zapobieganie nadmiernej absencji dzieci.

- Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

- Pomoc dzieciom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

7. Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach:

- Pomoc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem.

- Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

- Kształtowanie umiejętności szukania pomocy.

 

III. Zadania realizowane w przedszkolu

 

Zadania profilaktyczne wszystkich nauczycieli

- Zwracanie szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, szatnia, schody itp.

- Obserwacja zachowania dzieci w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji czy niszczenia mienia.

- Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji.

- Natychmiastowa reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy i zachowania dyskryminacyjne.

- Dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności,

umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zadania profilaktyczne wychowawców grup

- Pomoc dzieciom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie dzieciom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w przedszkolu: wychowawcy, psychologa, dyrektora przedszkola.

- Podnoszenie poziomu kultury osobistej dzieci - zajęcia wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych.

- Współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców.

- Realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, przeciwdziałania agresji, rozwijania umiejętności interpersonalnych.

- Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę sali zajęć, przedszkola i otoczenia.

- Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

Zadania profilaktyczne psychologa

- Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

- Indywidualna pomoc dzieciom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

- Organizowanie pogadanek, prelekcji dla dzieci.

- Psychoedukacja i pedagogizacja rodziców.

- Wsparcie nauczycieli.

Zadania profilaktyczne rodziców

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

- Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek przedszkolny.

- Rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą grupy, a w razie potrzeby z psychologiem bądź Dyrektorem Przedszkola w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

- Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez przedszkole mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.

- Rodzice dzieci sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się z przedszkolem w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

IV.BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

1.BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ

2.PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA

3.HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA

4.RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA

5.ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

6.PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW

7.AGRESJA I PRZEMOC

8.DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM

 

V. CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Zamierzone cele operacyjne
1. Bezpieczeństwo na co dzień

Dziecko:
– rozumie pojęcie bezpieczeństwo;
– reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;
– wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania;
– wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów;
– zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
– rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;
– stosuje się do sygnalizacji świetlnej;
– wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112);
– orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);
– zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;
– przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);
– stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek
– porusza się w miejscach dozwolonych;
– nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;
– nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.;
– przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;
– wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;
– samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny;
– gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości);
– wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła
2. Piramida zdrowego żywienia

Dziecko:
– poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra);
– orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);
– dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;
– wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);
– podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się);
– zna umiar w jedzeniu (nie objada się);
– przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;
– myje owoce i warzywa przed spożyciem.
3. Higieniczny tryb życia

Dziecko:
– rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;
– wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny;
– stosuje higienę na co dzień:
* myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;
* dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używanie kosmetyków);
* dba o czystość ubrania / bielizny;
* używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;
* utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie);
* zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);
* rozumie istotę wypoczynku;
* wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;
* podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych;
* uczy się podstawowych umiejętności relaksacji i odprężenia (higiena psychiczna);
* wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;
* zasłania usta podczas kaszlu / kichania;
* unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;
* wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.
4. Ruch w życiu człowieka

Dziecko:
– rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;
– posługuje się pojęciem zdrowie;
– wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;
– bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;
– uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);
– ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
– dba o prawidłową postawę ciała;
– chodzi na spacery;
– wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu
5. Zagrożenia związane ze środowiskiem przyrodniczym

Dziecko:
– wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;
– nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;
– wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt;
– zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;
– zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);
– nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia;
– wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
– rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

6. Przedszkole bez nałogów

Dziecko:

- ma świadomość niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami / nałogami;

- prezentuje właściwą postawę "przeciw";

- zna niekorzystny wpływ uzależnień na człowieka,

- ma świadomość, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i używać środków czystości – chemikaliów;

- ma świadomość tego co może uzależnić ( alkohol, narkotyki, papierosy, internet);

- jest asertywne, potrafi odmówić i powiedzieć "nie";

- rozpoznaje i unika osób, które mogą mieć na niego zły wpływ.
7. Agresja i przemoc

Dziecko:
– zna pojęcia: agresja i przemoc;
– umie nazwać swoje uczucia;
– odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);
– uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);
– potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);
– podaje sposoby na pokonanie złości;
– reaguje na różne formy agresji i przemocy;
– orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;
– uczy się być asertywne;
– rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;
– wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;
– przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;
– stara się być przyjazne dla otoczenia
8. Dziecko w świecie wirtualnym

Dziecko:
- zna zagrożenia związane z korzystaniem z sieci (wirtualny przyjaciel – oszust, brak prawdziwych koleżanek, złe samopoczucie-bóle głowy);

- wie, że może korzystać z internetu tylko za zgodą osób dorosłych;

- nie traktuje komputera jako jedynego towarzysza zabaw;

- ma świadomość tego że świat wirtualny różni się od rzeczywistości;

- dostrzega przemoc obecną np. w grach komputerowych – dlatego ich unika.

 

 

VI. Formy i metody realizacji programu profilaktycznego:

formy:

a) zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze,

b) zajęcia sportowe,

c) uroczystości przedszkolne,

d) imprezy ogólnopolskie i regionalne,

e) zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa.

metody:

ankiety, rozmowy, obserwacje, wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności w których te działania są realizowane.

 

VII. Ewaluacja Przedszkolnego Programu Profilaktyki:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego

monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie

pedagogicznej.

Podstawę dla formułowania ocen realizacji programu będą stanowiły:

- wnioski z obserwacji zachowań dzieci,

- rozmowy z rodzicami,

- analiza dokumentów (np. plany miesięczne, zapisy w dzienniku, realizacja

podstawy programowej itp.),

- osiągnięcia w konkursach,

- badania ankietowe.

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDZOWIE

 

 

Wstęp

Małe dziecko od pierwszych chwil swojego życia przebywa już
w środowisku ludzkim. Pierwsze kontakty interpersonalne, w które wchodzi dziecko są inicjowane przez dorosłych. To dorośli wprowadzają dziecko w świat społeczny i to właśnie oni uczą ich norm zachowania obowiązujących w danym społeczeństwie i kulturze. Grupą społeczną, w której rozpoczyna się wychowanie małego dziecka jest rodzina. To właśnie rodzice starają się za pomocą określonych oddziaływań w taki sposób pokierować dzieckiem, aby przyswoiło ono określone wzory zachowania oraz normy społeczne. Kolejną grupą najbliższą dziecku jest sąsiedztwo oraz przedszkole. Nauczyciele mają za zadanie dalej wspierać i kształtować wychowanie dzieci rozpoczęte w rodzinie.

Dlatego też program wychowawczy ma na celu między innymi ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, tak aby dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach moralnych. Program ten ma na celu poprawę, jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając

potrzeby całej społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, pracowników oraz środowiska. Wraz z wiekiem dziecko uświadamia sobie, że jest częścią pewnej społeczności mającej swoją tożsamość, prawa, symbole i historię. Zadaniem programu wychowawczego naszego przedszkola jest określenie wartości, jakie chcemy wpajać naszym wychowankom. Program opiera się na ukształtowaniu odpowiednich postaw wobec ludzi, otoczenia i symboli.

 

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i ściśle skorelowany z Programem Edukacji Przedszkolnej „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej, wyd. MAC. Program wychowawczy stanowi wytyczne dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych. Pragniemy, aby rezultatem naszej pracy wychowawczej była dziecięca świadomość swojej wartości i indywidualności. Chcemy, aby każde dziecko rozumiało i respektowało zasady współżycia i współdziałania z innymi ludźmi. Aby nie obawiało się wyrażać swoich emocji, ale szanowało także odczucia innych. Naszym priorytetem jest wpojenie każdemu dziecku- istoty tolerancji, otwartości i wrażliwości- na otaczający je świat.

I. Podstawa prawna

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 

3. Konwencja o Prawach Dziecka

 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17)

 

6. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( Dz. U. Z dnia 15 stycznia 2009r.)

 

7. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016 r. poz. 895).

 

8. Program Edukacji Przedszkolnej „Nasze przedszkole”, M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, wyd. „MAC” 2016r.

 

9. Statut Gminnego Przedszkola w Widzowie

 

II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Program wychowawczy jest zgodny z aktualną podstawą programową.

Są nim objęte dzieci przedszkolne. Cele realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy,

literaturę, pomoce dydaktyczne oraz poprzez stosowanie oddziaływań wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dziecka oraz zmniejszających/eliminujących zachowania niepożądane. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań

wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

- samoobsługa

- zabawy dowolne

- zajęcia i zabawy zorganizowane

- spożywanie posiłków

- pobyt na worze - zabawy na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki

 

III. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

CEL GŁÓWNY

 

Celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI: POROZUMIEWANIE SIĘ Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI, ZGODNE FUNKCJONOWANIE W ZABAWIE I SYTUACJACH ZADANIOWYCH:

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

- przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie,

- nabycie umiejętności bezinteresownego pomagania kolegom,

- aktywne uczestniczenie w życiu grupy,

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,

- nazywanie własnych stanów emocjonalnych;

- nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie , swoich upodobaniach oraz rozszerzanie informacji o swojej rodzinie,

- posiadanie podstawowej wiedzy o miejscu zamieszkania, o świecie i wszechświecie,

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w nowych oraz w trudnych sytuacjach,

- nabywanie umiejętności przedstawiania się /imię, nazwisko, adres zamieszkania,

- budowanie systemu wartości,

- dostrzeganie różnic pomiędzy dobrem a złem,

- radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

- nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych,

 

KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH

- poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,

- wdrażanie nawyków higienicznych, kulturalnych,

- wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swój wygląd,

- usamodzielnianie dziecka w zakresie czynności samoobsługowych,

- umiejętne określanie własnego samopoczucia,

- eliminowanie zachowań agresywnych,

 

KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW I WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ PRZY STOLE

- poznanie zasad savoir – vivre’u,

- przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,

- zachowanie prawidłowej postawy ciała przy stole,

- prawidłowe posługiwanie się sztućcami,

- stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków,

- wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności .

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY, PRACY W GRUPIE I W TRAKCIE ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH

- nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczycieli,

- współdziałanie z rówieśnikami,

- zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji,

- rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie innym),

- umiejętność uważnego słuchania,

- szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,

- uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach,

- nabywanie umiejętności przestrzegania zasad przyjętych w zabawach ruchowych i rozumienie sensu rywalizacji,

- nabywanie umiejętności zorganizowania sobie samodzielnie czasu wolnego,

 

PRZESTRZEGANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH ZACHOWAŃ POZA BUDYNKIEM PRZEDSZKOLNYM

- nieoddalanie się od grupy,

- reagowanie na sygnał nauczyciela,

- nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,

- unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych,

- właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu,

- rozumienie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, znajomość znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,

- nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,

- poznanie numerów alarmowych,

- nabycie umiejętności poprawnego zachowania się w sytuacji zagrożenia i wezwania pomocy.

 

IV. OCZEKIWANE REZULTATY:

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI: POROZUMIEWANIE SIĘ Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI, ZGODNE FUNKCJONOWANIE W ZABAWIE I SYTUACJACH ZADANIOWYCH:

dziecko:

- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co mówią i czego oczekują,

- grzecznie zwraca się do swoich kolegów, nauczycieli, osób starszych,

- przestrzega zasad i reguł panujących w przedszkolu,

- próbuje przewidzieć skutki swojego zachowania,

- w miarę samodzielnie radzi sobie w różnych sytuacjach,

- odnosi się z szacunkiem do wszystkich kolegów – nie szydzi z nikogo i nie dokucza,

- potrafi się przedstawić, podać adres zamieszkania,

- zna podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie,

- potrafi nazwać swoje emocje,

- radzi sobie ze swoimi emocjami,

- odróżnia dobro od zła,

- umie określić, które zachowania są pozytywne, a które nie,

- szanuje wytwory i pracę innych,

- rozumie, że inni mają takie same potrzeby jak ono (uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek),

-właściwie rozwiązuje konflikty – jest zdolne do kompromisów,

 

KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH

dziecko:

- przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych,

- zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich,

- stara się być samodzielne,

- rozpoznaje przybory i przedmioty służące do wykonywania czynności higienicznych,

-wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne,

- utrzymuje porządek wokół siebie,

- szanuje rzeczy swoje oraz innych, nie niszczy ich i nie psuje,

 

KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW I WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ PRZY STOLE

- zachowuje prawidłową postawę ciała przy stole podczas spożywania posiłków,

- prawidłowo posługuje się sztućcami,

- stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków,

- nie odchodzi od stołu podczas spożywania posiłków,

- rozumie konieczność spożywania potraw niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i zdrowia.

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY, PRACY W GRUPIE I W TRAKCIE ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH

- uważnie słucha, gdy ktoś do niego mówi,

- respektuje polecenia nauczyciela,

- współdziała z rówieśnikami ,

- skupia uwagę na wykonywanej czynności,

- sygnalizuje chęć wypowiadania się,

- szanuje wspólne dobro i pracę innych,

- wie, że nie zawsze będzie wygrywać w konkursach,nie obraża się o to.

 

PRZESTRZEGANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH ZACHOWAŃ POZA BUDYNKIEM PRZEDSZKOLNYM

dziecko:

- stosuje zasady ruchu drogowego,

- reaguje na sygnał nauczyciela, rodzica,

- bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym,

- rozumie zasady sportowej rywalizacji,

- zna numery alarmowe,

- wie, do kogo zwrócić się o pomoc,

- nigdy nie ufa obcym, nie podaje im swoich danych,

- unika zagrożeń,

- bezpiecznie zachowuje się na sali, w szatni , w łazience, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerze,

- stara się przewidywać skutki swojego postępowania,

- nie oddala się od grupy,

- zna zagrożenia zdrowia człowieka i umie się nim przeciwstawić

 

V. FORMY I METODY

Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego, nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.

Realizując program wychowawczy przedszkola wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych form i metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka

 

Formy pracy:

- zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

- czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne,

- spacery, wycieczki, zabawy na placu przedszkolnym,

- uroczystości i imprezy przedszkolne,

- zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w mniejszych zespołach

Metody pracy:

- czynne: zadań stawianych dziecku,

kierowania własną działalnością dziecka,

samodzielnych doświadczeń,

- słowne: żywego słowa,

instrukcje i objaśnienia,

opowiadania, rozmowy,

zagadki,

uczenie wierszy, piosenek,

sposoby społecznego porozumiewania się

- oglądowe: obserwacja i pokaz,

odbiór dzieł sztuki,

przykładu.

- nowatorskie metody nauczania:

pedagogika zabawy,

drama,

ekspozycja,

twórczego myślenia.

 

VI. ZADANIA WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA:

1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych.

2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.

3. Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno – edukacyjne uczące dzieci jak chronić się przed niebezpieczeństwem i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci dotkniętych przemocą i zaniedbanych wychowawczo.

5. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne, rodziny, środowiska.

6. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy zabaw wyrabiające asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

7. Stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

8. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.

9.Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci

dotkniętych przemocą,

10.Współdziałać z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów,

11. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne, rodziny i środowiska,

12. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętność słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej,

13. Stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,

14. Rozwijać i eksponować dyspozycje twórcze dziecka w różnych formach aktywności,

15. Wzbogacać przeżycia estetyczne związane z odbiorem dzieł sztuki,

16. Kształtować ekspresję i twórczą postawę dziecka,

17. Doskonalić umiejętności i uzdolnienia dziecka w różnych dziedzinach,

18. Kształtować patriotyczną postawę, wyzwalać zainteresowania regionalną działalnością

kulturalną,

19. Wdrażać do rozwijania prawidłowej postawy wobec nałogów i ich skutków – uświadamiać skutki zagrożeń współczesnego świata (destrukcyjny wpływ używek –

nikotyny, alkoholu, narkotyków, zagrożeń płynących ze świata mediów, Internetu,

TV).

 

VII. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na postępy dzieci w nauce, jak i w zachowaniu. Daje też szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Dlatego wychowawcy dążą do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole-dom oraz do pełnej współpracy rodziców z placówką.

Zakres tej współpracy obejmuje:

1. Udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce i trudności.

2. Zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, a w szczególności ze statutem przedszkola, koncepcją pracy przedszkola, programem wychowawczym i profilaktyki.

3. Udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (przedstawienia, wycieczki, imprezy organizowane w przedszkolu).

Formy współpracy z rodzicami:

1. zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

2. zebrania grupowe,

3. konsultacje indywidualne,

4. spotkania okolicznościowe,

5. organizacja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych,

6. uroczystości, festyny, pikniki (włączenie rodziców do organizacji imprez)

7. prelekcje, pogadanki,

8. prowadzenie kącika dla rodziców (pedagogizacja rodziców),

9. kontakty telefoniczne i mailowe,

10. program wychowawczy,

11. tablice informacyjne dla rodziców,

12. strona internetowa przedszkola,

13. angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.

 

 

 

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko w przedszkolu posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

1. Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

4. Wyrażania swoich uczuć i myśli.

5. Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.

6. Opieki i ochrony.

 

W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:

1. Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji. 2. Zdrowego jedzenia.

3. Zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości.

4. Badania i odkrywania.

5. Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw.

6. Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych.

7. Decydowania i dokonywania wyborów wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań.

8. Poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji.

9. Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

 

W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek:

1. Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie.

2. Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej.

3. Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne.

4. Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty.

5. Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy.

6. Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów.

7. Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy.

8. Nie przeszkadzać odpoczywającym.

9. Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

 

 

 

 

 

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

W naszym przedszkolu rodzice maja prawo do:

1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola.

2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń.

3. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców. 4. Uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej oraz specjalistycznej, otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

6. Wspierania przedszkola w jego działaniach.

 

W naszym przedszkolu rodzice mają obowiązek:

1. Przestrzeganie Statutu Przedszkola.

2. Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory.

3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.

4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

5. Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.

6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

7. Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola.

8. Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

 

X. SYSTEM MOTYWACYJNY

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując „Kodeks postępowania” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka.

 

FORMY NAGRADZANIA :

1. Pochwała indywidualna.

2. Pochwała na tle grupy.

3. Pochwała przed rodzicami.

4. Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki, naklejki, pieczątki.

 

NAGRADZAMY ZA :

1. Dostosowanie się do ustalonych zasad i umów.

2. Słuchanie nauczycieli i okazywanie im szacunku.

3. Bezinteresowną pomoc kolegom.

4.Wysiłek włożony w wykonaną pracę.

5. Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

6. Wywiązanie się z podjętych obowiązków.

 

KONSEKWENCJĄ NIEPODPORZĄDKOWANIA SIĘ USTALONYM NORMOM I ZASADOM PANUJĄCYM W GRUPIE BĘDZIE:

1. Upomnienie słowne indywidualne.

2. Upomnienie słowne na tle grupy.

3. Poinformowanie rodziców o danej sytuacji.

4. Odsunięcie od zabawy, zabawki, czynności, którą w danym momencie wykonuje dziecko.

5. Podjęcie działanie mającego na celu rozładowanie negatywnych emocji.

6. Rozmowa z dyrektorem.

 

XI. KODEKS PRZEDSZKOLAKA ORAZ NORMY, ZASADY OBOWIĄZKI W NASZYM PRZEDSZKOLU USTALONE Z DZIEĆMI NA POCZĄTKU ROKU

- Szanujemy kolegów

- Słucham pań

-Jesteśmy dla siebie uprzejmi i życzliwi

- Pomagamy sobie

- Bawimy się zgodnie

- Nie psujemy zabawek

- Nie zabieramy i nie niszczymy cudzej własności

- Dbamy o czystość i porządek

- Bawimy się bezpiecznie

- Nie wyrządzamy krzywdy innym ( nie bijemy, nie popychamy, nie przezywamy oraz w inny sposób nie dokuczamy kolegom)

-Nie mówimy brzydkich słów

-Podczas posiłków zachowujemy się cichutko i kulturalnie.

 

Zasady zachowania się na sali:

- używamy słów : proszę, dziękuję , przepraszam,

- nie biegamy i nie krzyczymy,

- sprzątamy po sobie zabawki oraz inne przedmioty, z których korzystaliśmy,

- dzielimy się zabawkami i innymi przedmiotami,

-pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko ( spodnie –jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka , czapka, rękawiczki)

-po powrocie z podwórka , przed wejściem do budynku otrzepujemy buty z pisaku, błota, śniegu a następnie wycieramy buty o wycieraczkę,

-przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu ),

- nie bawimy się w szatni i nie spędzamy w niej nieuzasadniającego czasu

Zasady korzystania z toalety:

-zawsze spłukujemy po sobie wodę,

- nie bawimy się w toalecie,

nie wrzucamy do sedesu żadnych przedmiotów,

- zawsze po skorzystaniu z wc myjemy dokładnie ręce mydłem i ciepłą wodą.

Zasady zachowania się podczas pobytu na dworze:

- zachowujemy się bezpiecznie,

- przestrzegamy zasad ruchu drogowego, spacerowania w dwuszeregu i reagowania na polecenia wychowawcy,

- nie odłączamy się od grupy,

- nie niszczymy roślin: nie obrywamy liści, nie łamiemy gałęzi, nie wyrywamy roślin,

- nie śmiecimy – papierki wyrzucamy do kosza lub wkładamy do kieszeni,

- nie zaczepiamy oraz nie głaskamy zwierząt,

- cicho i kulturalnie zachowujemy się w miejscach publicznych,

- nie bawimy się w miejscu niedozwolonym,

- prawidłowo korzystamy ze sprzętów rekreacyjnych

XII. KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA PROGRAMU

1. Kryteria sukcesu:

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:

Dziecko, – które:

-umie funkcjonować w środowisku zgodnie z normami społecznymi, akceptowanymi w przedszkolu,

-potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych, -wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania,

-rozumie i dostrzega potrzeby innych i akceptuje ich odrębność,

- potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,

- rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie,

- umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy i potrafi godnie przyjąć porażkę,

- rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, konfliktów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia,

- zna i rozumie swoje prawa i obowiązki

- wie, że ma prawo pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,

- szanuje wartości takie, jak: sprawiedliwość, dobro, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda,

- potrafi odróżniać dobro od zła,

-ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości, które decydują o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy,

- interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania,

- rozumie potrzeby stosowania profilaktyki prozdrowotnej,

- zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń,

- rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

Rodzic, – który:

- podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem,

- jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela,

- czuje się współgospodarzem placówki,

- bierze czynny udział w życiu przedszkola.

 

2. Ewaluacja programu:

 

1. Analiza dokumentacji pedagogicznej (plany pracy, dzienniki zajęć).

2. Analiza dokumentacji obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej.

3. Obserwacja zajęć.

4. Ankiety skierowane do rodziców i nauczycieli.

5. Ocena realizacji programu wychowawczego na końcowej Radzie Pedagogicznej.

 

3. Uwagi końcowe:

1. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialni są nauczyciele ze wszystkich grup wiekowych.

2. Zadania programu wychowawczego realizowane będą przy współudziale rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Statut

Utworzono dnia 01.02.2018, 09:41

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny